Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

21 February 2016

SSC Exam paper Download

ધોરણ ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ વર્ષવાર પરીક્ષાના પેપર ડાઉનલોડ
Gujarati

March 2011

July 2012

March 2012

March 2013

July 2014

March 2014
Maths

March 2007

March 2008

March 2009

March 2013

July 2014

March 2014
Science and Tech.

March 2007

March 2008

March 2009

March 2013(New Course)

March 2013(Old Course)

July 2014

March 2014
English

March 2007

March 2008

March 2009

March 2011

March 2013

July 2014
Social Study

March 2007

March 2008

March 2009

March 2011

July 2011

March 2012

July 2012

March 2013

July 2014

March 2014

Hindi(LL)

March 2013

July 2014

March 2014

Sankrit

March 2013

July 2014

March 2014