Code

Subscriber For My Blog Update in Email

20 February 2016

Social Science std.10 All Units MCQ Collection

સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ ૧૦ ના તમામ પાઠના MCQ પ્રશ્નોની એક બીજી PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.
કુલ ૨૧૬ પેઇઝ છે.વિશેષતા એ છે કે મૂલ્યાંકનમાં ડાયરેક્ટ આપી શકાય એમ છે.પ્રશ્નોની સીધી પ્રિંટ કાઢી વિદ્યાર્થીઓને મહાવરા માટે આપી શકશો.આના જવાબો અલગથી સામેલ છે.ઘણા બધા શિક્ષકમિત્રોનું આ સંકલન છે.સૌને અભિનંદન ...