Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

1 February 2016

C.C.C.સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી લિસ્ટ

C.C.C.સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા તા.૦૪,૦૫ અને ૦૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ લેવાનાર પરીક્ષા માટે નવું લિસ્ટ મુકાયુ છે.ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી કલીક કરો.