Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

20 January 2016

વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ -૧૦૭૯

  • વિદ્યાસહાયક ભરતી ૧૦૭૯ નું મેરીટ તા.૨૧ જાન્યુઆરીના રોજ મુકાશે.
  • વિદ્યાસહાયક ભરતી અન્ય માધ્યમ ૩૧૨ નું મેરીટ તા.૩૦ જાન્યુઆરીના રોજ મુકાશે.
  • HTAT વેઇટીંગ રાઉન્ડમાં આવતા ઉમેદવારો તા.૦૪.૨.૨૦૧૬ ના રોજ કોલલેટર મેળવી શકશે.અને જિલ્લા પસંદગી તા.૦૯.૨.૨૦૧૬ ના રોજ હશે,