Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

19 January 2016

26 January Speech - પ્રજાસતાક દિન ઉદબોધન

૨૬ મી જાન્યુઆરીના દિવસે આપને સ્પીચ આપવી છે? પરંતુ શું બોલવું એ વિચારો છો?તો આ રહ્યો આપની સમસ્યાનો ઉકેલ .નીચે આપેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અને ૫ મિનીટની સરસ અને સંક્ષિપ્ત સ્પીચ આપો.