Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

9 December 2015

Vidyasahayak Bharti Form : Online Apply Start

વિદ્યાસહાયક ભરતીના ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનું ચાલુ થઇ ગયેલ છે.તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૫ ના બપોરના ૦૩.૦૦ વાગ્યા સુધી ફોર્મ ભરી શકશો.