Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

7 December 2015

શાળા વ્યવસ્થાપન સોટવેર - School managment Softwer

HTAT આચાર્ય નિમણૂંક  શાળાઓમાં હાલ આ સોફ્ટવેર આપવામાં આવેલ છે.જેની મદદથી સરળતાથી શાળાની ઓફીસીયલ કામગીરી થઇ શકે છે અને જરૂરી કોમ્પ્યુટર વર્ક સરળ બનશે.