Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

7 December 2015

શાળા વ્યવસ્થાપન સોટવેર - School managment Softwer

HTAT આચાર્ય નિમણૂંક  શાળાઓમાં હાલ આ સોફ્ટવેર આપવામાં આવેલ છે.જેની મદદથી સરળતાથી શાળાની ઓફીસીયલ કામગીરી થઇ શકે છે અને જરૂરી કોમ્પ્યુટર વર્ક સરળ બનશે.