Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

2 December 2015

ક્લસ્ટર કક્ષાની તાલીમ

ક્લસ્ટર કક્ષાની એક દિવસીય તાલીમ ૦૫.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ છે.જેનો સમય : સવારે ૦૭.૦૦ થી બપોરે ૦૧.૦૦ નો દર્શાવેલ છે. પરિપત્ર તથા સમયપત્રક ડાઉનલોડ કરો .