Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

20 October 2014

Fix pagar na ek lakh karmachari o na pagar ma karayo vadharo,
4500 hata temne 7100
,5300 vala ne 7800
9400 vala ne 13500
10000 vala ne 13700