Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

15 October 2014

જનરલ નોલેજ પુસ્તક ડાઉનલોડ કરો.(ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશીત)