Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

28 June 2014

તાલીમ

તાલીમ .................તાલીમ .................તાલીમ .................
વર્ષમા ૧૦ દિવસની તાલીમમાંથી ૪ દિવસની તાલીમ લેવાઇ ગઇ છે, હવે ૩ દિવસની બ્લોક લેવલની તાલીમ દિવાળી વેકેશન પહેલા તા.૧૫ થી ૧૭ ઓક્ટોબર દરમિયાન રહેશે.બાકીની ૩ દિવસ ક્લસ્ટર કક્ષાની છે.


2.