Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

20 June 2014

Online Badli -Website
સી.આર.સી./બી.આર.સી.ની જગ્યાઓ ભરતી બાબત

 માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષકોને ફાજલ ના રક્ષણ ની નવી નીતી ઘડવા ની હોવાથી દરેક જીલ્લામાથી ૧૯૯૮ પછી ના સહાયકો ની માહીતી મંગાવી
 Info from :મીરા રાઠોડ,જામનગર,શ્રી મોતીસર વાડી શાળા નં.૧