Code

30 May 2014

કોલ-લેટર મેળવવા


1.ગરમીના લીધે પ્રા. શિક્ષકોની સેવાકાલીન તાલીમ હવે બપોરના બદલે સવારે યોજાશે

2.વિદ્યાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૧ થી ૫) કોલ-લેટર મેળવવા
(૧) બીજા તબક્કામાં તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૪ થી ઓનલાઈન કોલ-લેટર
(૨) બીજા તબક્કામાં જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોને જિલ્લા પસંદગી તા.૦૨/૦૬/ થી તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૪
(૩) જનરલ કેટેગરીમાં ૬૮.૬૧% મેરીટ સુધીના ઉમેદવારો કોલ-લેટર મેળવશે.

3.બીએસસીમાં પણ કેન્દ્રીય પદ્ધતિ દ્વારા પ્રવેશ અપાશે

અત્યાર સુધી વિદ્યાર્થીઓએ દરેક યુનિર્વિસટી અને કોલેજ દીઠ અલગ અલગ ફોર્મ ભરવાનું રહેતું હોવાથી અસુવિધાયુક્ત અને ખર્ચાળ પદ્ધતિ હતી. પ્રોફેશનલ કોર્સમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા યોજતા સોફટવેર સાથે આ પ્રવેશ પ્રક્રિયા પણ જોડી દેવામાં આવી છે.