Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

1 February 2014

HTAT મા ૬૨.૧૬ % સુધીના મેરીટવાળા ઉમેદવારો કાલે ૧૧.૦૦ વાગ્યાથી ઓનલાઇન કોલ લેટર મેળવી શકશે.જિલ્લા પસન્દગી ૫/૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ