Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

15 February 2014

૧ થી ૫ મા ભરતી


૧ થી ૫ મા ભરતીની જાહેરાત
ફોર્મ ભરવાની તા.૧૭/૨/૨૦૧૪ થી ૨૬/૨/૨૦૧૪
મુખ્ય શિક્ષક ભરતીનો છઠ્ઠો તબક્કો તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ યોજેલ છે. જેના કોલ-લેટર તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ ૧૬.૦૦ કલાકેથી મેળવી શકશે.