Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

15 February 2014

૧ થી ૫ મા ભરતી


૧ થી ૫ મા ભરતીની જાહેરાત
ફોર્મ ભરવાની તા.૧૭/૨/૨૦૧૪ થી ૨૬/૨/૨૦૧૪
મુખ્ય શિક્ષક ભરતીનો છઠ્ઠો તબક્કો તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ યોજેલ છે. જેના કોલ-લેટર તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ ૧૬.૦૦ કલાકેથી મેળવી શકશે.