Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

22 August 2013

5th round


સતત અને સર્વ ગ્રાહી મૂલ્યાંકન માટે 31/8/2013 ના રોજ બાયસેગ પર 9.00 થી 12.00 વાગ્યા સુધી વિશેષ જીવંત પ્રસારણ થશે। દરેક શાળાઓએ એ જોવાનું રહેશે।