Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

22 August 2013

5th round


સતત અને સર્વ ગ્રાહી મૂલ્યાંકન માટે 31/8/2013 ના રોજ બાયસેગ પર 9.00 થી 12.00 વાગ્યા સુધી વિશેષ જીવંત પ્રસારણ થશે। દરેક શાળાઓએ એ જોવાનું રહેશે।