Ad

ચાલતી પટ્ટી

* HTAT Bharti Case ma Next Date 12.3.2015 ** સુપ્રિમ કોર્ટ ફિક્સ પગાર કેસની તારીખ - 24.3.2015 છે. HTAT મુખ્ય શિક્ષક ભરતીમાં પ્રથમ રાઉન્ડ્ જાહેર.*જિલ્લા પસંદગી ૦૨ માર્ચથી ૧૧ માર્ચ સુધી.* જેમાં General Catagory માં 62.88 % સુધીના મેરીટના ઉમેદવારોને બોલાવેલ છે."