Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

20 March 2013

ખુશ ખબર....ગુણોત્સવ હવે એક જ દિવસનો હશે અને એ પણ સ્વ મુલ્યાન્કનનો.પ્રાથમિક શિક્ષક સન્ઘના પ્રયાસોનુ પરિણામ..તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૩ ના રોજ ગુણોત્સવ