Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

20 March 2013

ખુશ ખબર....ગુણોત્સવ હવે એક જ દિવસનો હશે અને એ પણ સ્વ મુલ્યાન્કનનો.પ્રાથમિક શિક્ષક સન્ઘના પ્રયાસોનુ પરિણામ..તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૩ ના રોજ ગુણોત્સવ