Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

17 March 2013

વાન્ચનની વ્યથા--આ લેખ હાઉક (બી.આર.સી.ભવન રાણાવાવથી પ્રસિદ્ધ થતુ સામયિક્) મા પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.એક વાર જરુર વાન્ચજો-લિ.દાસા કાનજીભાઇ-સી.આર.સી.ભોડદર(જિ.પોરબન્દર)-